กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อดำเนินงานโครงการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison : OIL) ภายใต้แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Program) โดยกิจกรรมอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ/ชุมชน/และบุคลากรที่มีสนใจ ในพื้นที่ภาคกลางมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ การยกระดับธุรกิจ/บริการ รวมถึงการสร้างมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ ต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์/บริการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)  และคุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการ สออ. ในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ Open class room ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด และมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 69 คน

กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการรับฟังบรรยาย ของ ดร. ผ่องศรี เวสารัช ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย มจธ. ในหัวข้อ “กฎหมายกับการคุ้มครองงานสร้างสรรค์” ต่อด้วยการฟังบรรยายจาก ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย มจธ. ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ หัวหน้าศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย มจธ. และคุณอดิวิชญ์ สงศิริ ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหัวข้อ “การสร้างความเจริญเติบโต เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่ยั่งยืน” รวมถึงการร่วมแชร์ประสบการณ์จาก “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดตำบลปากช่อง”ที่เข้าร่วมโครงการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการรับฟังบรรยาย ของ นายสุทธิพจน์ แก้วบุญเรือง ที่ปรึกษาหน่วยวิศวกรรมและระบบสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. ในหัวข้อ “การสร้างมาตรฐานสินค้าและขั้นตอนการยื่นขอตรารับรองมาตรฐาน” รวมทั้งมีการถาม-ตอบระหว่างผู้ประกอบการกับวิทยากรเพื่อตอบข้อสงสัยของผู้ประกอบการ