พัฒนาทักษะเด็กด้วย iBIT Robot Kit โครงการลดช่องว่างดิจิทัล SIT KMUTT

คณะเทคโนโ,ยีสารสนเทศ มจธ. (SIT KMUTT) ภายใต้โครงการ “ลดช่องว่างดิจิทัล” (Digital Divide Diminution) ในปี 2566 ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมการพัฒนาทักษะเด็กด้วย iBIT Robot Kit ให้กับคุณครูโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี โรงเรียนบ้านยางชุม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โรงเรียนศูนย์ต้นแบบในเครือข่ายที่โครงการลดช่องว่างดิจิทัล โครงการลดช่องว่างดิจิทัลได้นำ iBIT Robot Kit มอบให้กับโรงเรียนพร้อมสอนการใช้งานเบื้องต้น และ มีแบบทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณครูสามารถใช้งาน iBIT Robot ได้ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยมีคุณครูเข้าอบรม 15 ท่าน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางชุม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนบ้านพุหวาย โรงเรียนบ้านพุตุมโรงเรียนวัดช่อม่วง เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นโรงเรียนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2566 โดยมี ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน และร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการ ครู เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการร่วมกันพัฒนาด้านดิจิทัลให้กับโรงเรียนอย่างไร้ขีดจำกัด