โครงการกิจกรรมถอดบทเรียนระหว่างการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการกิจกรรมถอดบทเรียนระหว่างการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องเรียน CB 30707 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ปรัชญา เพียสุระ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ดร.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมถอดบทเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการของนักศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียนรู้ และความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม และ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการกับสถานประกอบการ จากนั้นได้มีกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษา โดยมีการบรรยายในหัวข้อ Needed Skill for Sale Engineer อยากเป็น Sale Engineer ต้องมีทักษะอะไรบ้าง, การเสริมสร้าง Inspiration ในการทำงาน และ Internet of things (IoT) ซึ่งนักศึกษามีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ร่วมเข้าโครงการประมาณ 90 คน