สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (ETE) มจธ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566 โดยมี นักศึกษาทุกชั้นปีรวมกันจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าในการเตรียมความพร้อม เรื่องของความรู้ในหัวข้อเรื่อง แคลคูลัส วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ อีกทั้งยังมีการร่วมกันสันทนาการระหว่างจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน การละลายพฤติกรรมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้ครบถ้วนมากที่สุด