มจธ. และพันธมิตร เปิดตัวรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบ เทคโนโลยี 5G คันแรกของไทย

KMUTT in collaboration with its partners unveil Thailand’s first Autonomous E-BUS prototype equipped with 5G technology.

Date: January 31, 2024

Venue: Krungsri River Hotel and King Ramathibodi I Monument, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้จัดให้มีพิธีเปิดการสาธิตการใช้งานรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบร่วมกับการสื่อสารด้วยโมบายแอปพลิเคชัน ด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ “โครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในการพัฒนารถขับเคลื่อนอัตโนมัติ Level 3 ที่จะสามารถตัดสินใจในการหมุนพวงมาลัย การเร่ง และการเบรกแทนมนุษย์ได้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาให้มีรถขับเคลื่อนอัตโนมัติออกวิ่งบนถนนสาธารณะอย่างเป็นทางการ โดยพิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ และบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี    รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวภาพรวมการสนับสนุนงานวิจัยด้านยานยนต์ไร้คนขับและแสดงความยินดีในความร่วมมือ รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และหัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. กล่าวถึงการสนับสนุนทุนวิจัยของโครงการฯ คุณสยาม เตียวตรานนท์           กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับในไทยและแสดงความยินดีในความร่วมมือ และได้รับเกียรติจากคุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคุณประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารและบุคลากรของ มจธ. หน่วยงานพันธมิตรของโครงการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธี