มจธ.นำผ้ากฐินไปถวายวัดบ่อหวี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการนำของ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นำผ้ากฐินไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบ่อหวี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสมทบทุนในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามโครงการต้านภัยแล้ง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง  การถวายผ้ากฐินเป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล การถวายผ้ากฐินมีอานิสงส์สูง เพราะเป็นกาลทานตามพระพุทธานุญาต เป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในครั้งนี้ได้เงินบริจาคของมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น 434,888 บาท พร้อมกันนี้ได้ทอดผ้าป่าการศึกษาและมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนบ่อหวี โดยมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ่อหวี จำนวน 19,140 บาท วัดบ่อหวี เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาราชบุรี วัดบ่อหวี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมีพระอธิการวรธรรม (สุชิน) ฐิตธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส