สภาคณาจารย์ฯ มจธ. ให้การต้อนรับ สภาคณาจารย์ฯ จาก มรภ. อุดรธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ณ ห้อง SCi CONNECT  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย แนวทางการปรับฐานเงินเดือนพนักงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี