กิจกรรมสัมมนาการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE ในหัวข้อ “Course Portfolio”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V-space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ Learning Exchange Building, LX (N16) ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมสัมมนาการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE ในหัวข้อ “Course Portfolio” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และรศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและดำเนินกิจกรรม Workshop ในวันดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ในการขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome based) และเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นสากล โดยกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์