คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการรับรองสมรรถนะตามกรอบ KMUTT PSF ด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายความสำคัญเกี่ยวกับ KMUTT PSF ด้านการเรียนการสอน กรอบสมรรถนะ กระบวนการรับรอง และการนำไปใช้ประโยน์ ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการรับรองสมรรถนะตามกรอบ KMUTT PSF ทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ณ หอเกียรติยศ อาคาร S13 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยทีมงานจาก HRD มจธ. มาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน, ผศ.ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากรของคณะฯ (FIET HRD) เพื่อให้คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสู่การรับรองสมรรถนะตามกรอบ KMUTT PSF โดยเน้นการนำร่องโดยอาจารย์ที่เป็นอาสาสมัครซึ่งมีความพร้อมในการขอรับรอง จำนวน 12 ท่าน และอาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่มีเงื่อนไขการต่อสัญญา จำนวน 11 ท่าน จำนวนรวม 23 ท่าน โดยจัดเป็นรุ่นที่ 1 เพื่อให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายสู่รุ่นต่อ ๆ ไป จนครบจำนวนภายในปี พ.ศ.2570 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดทำเอกสาร และดำเนินการตามขั้นตอนจนผ่านกระบวนการรับรองสมรรถนะตามกรอบ KMUTT PSF โดยมีอาจารย์ที่ผ่านการรับรองจาก UK-PSF จำนวน 8 ท่าน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา 8 เดือนของโครงการ ในกิจกรรมดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในรูปแบบ Onsite และ Online รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ท่าน และช่วงท้ายของการบรรยายหลังจากเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซักถามถึงประเด็นต่าง ๆ รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวแสดงความขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วม พร้อมมอบของที่ระลึก