คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง “Reskill Upskill” ทักษะใหม่ให้อะไรมากกว่าที่คิด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง “Reskill Upskill” ทักษะใหม่ให้อะไรมากกว่าที่คิด ณ หอเกียรติยศ อาคาร S13 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและร่วมกันแสดงความยินดีและให้โอวาทกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วย รศ. ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล, ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านการ Reskill Upskill และทักษะต่าง ๆ ในการทำงานในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิด New skill ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักถึงความอยู่รอดขององค์กร เป็นเหตุให้องค์กรต้องปรับเพิ่มทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในทุกเรื่อง ทุกด้าน และหลากหลายสาขา อีกทั้งยังได้แนะนำหลักสูตร FIET Connect ที่มีให้เลือกหลากหลายในด้านการพัฒนาทักษะในตนเองในด้านต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์มีหลักสูตรอุตสาหกรรมฯ ที่จะมาช่วยตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรของท่านและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ทั้งสิ้นกว่า 100 คน