สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม จำนวน 17 คน และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 42 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ. ดร.ปรัชญา เพียสุระ หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ และอาจารย์สุทธิพงษ์ โสภา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องเรียน 30707 (ชั้น 7) ภายในกิจกรรมได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าคณะ ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักเรียน และความประทับใจแก่คณะครู และนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี