บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ประชุมหารือและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี โดยมี รศ. ดร.วาริช ศรีละออง คณบดี รศ. ดร.กรณ์กนก อายุสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ไพศาล สนธิกร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ สวท. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดย รศ. ดร.วาริช ศรีละออง กล่าวแนะนำคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิจัย

ก่อนที่คณะผู้บริหารและนักวิจัยจากบริษัท มิตรผลวิจัยฯ จะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ทางคณะเยี่ยมชม ได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัย Animal Cell Culture Technology Laboratory หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ จำนวนทั้งหมด 5 ห้อง ได้แก่ Sensor Technology Laboratory , System Biology and Bioinformatics Laboratory , กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไขมัน , ศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอนไซม์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และExcellent Research Laboratory of Yeast Innovation

ภายหลังการเยี่ยมชม ทางคณะฯ ได้เข้าประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม BRI-206 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มจธ.บางขุนเทียน