คณะที่ปรึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนสถานประกอบการเพื่อพัฒนา มจธ. ตามมาตรฐาน GSEE

The advisory board consults to assist and support KMUTT development according to GSEE standards.

Date: April 10, 2023

Venue: Meeting Room at 7th Floor (UX 704), Utility Exchange Building (N12), KMUTT Bangmod Campus

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ ดร.ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ ที่ปรึกษาสำนักบริหารอาคารและสถานที่  คุณปรีชา อาการศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักบริหารอาคารและสถานที่  สำนักงานยุทธศาตร์  และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) เข้ารับการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาตามมาตรฐาน GSEE  (Global Sustainable Energy and Environment ) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น7 ห้อง UX 704 อาคารอเนกประสงค์ (N12)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักบริหารอาคารและสถานที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Global Sustainable Energy and Environment : GSEE) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะที่ปรึกษาเข้ามาให้คำปรึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ และคุณอังสุมณ ฝักเจริญผล

ซึ่งรายละเอียดของการให้คำปรึกษาได้แก่ คุณปรีชา อาการศ นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย ทีมผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมชมภาพรวมการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Site Tour) ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เกณฑ์ “GSEE” ด้าน Leadership และด้าน Energy Performance Issue ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เกณฑ์ “GSEE” ด้าน Innovation Circular Economy, Green and Renewable Energy และ Sustainability Culture

ข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะที่ปรึกษา สำนักบริหารอาคารและสถานที่จะนำไปปรับปรุง และนำผลการปรับปรุงนำเสนอในการประชุมการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนสถานประกอบการในครั้งต่อไป