คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนานักเรียนหลักสูตรเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดา จังหวัดระยอง

FIET KMUTT in collaboration with the Chitralada Technology Institute held activities for the potential development of Innovative Agriculture students of Chitralada Technology Institute, Rayong Province  

Date: March 15-17, 2023

Venue: Khao Hin Sorn Royal Development Study Center, Chachoengsao Province

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) พร้อมด้วย คณาจารย์, นักพัฒนาการศึกษา, นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนานักเรียนหลักสูตรเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดา จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การสร้างโครงงานนวัตกรรมทางการเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการคิดโครงงานที่สนใจ สืบค้นวิธีการเรียนรู้ (Learning how to learn) วางแผนลงมือปฏิบัติผ่านการทำงานเป็นทีม โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี IOT ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่านำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและที่สำคัญได้เห็นศักยภาพของตนเอง มีความสุขสนุกไปกับการเรียนรู้ ทั้งนี้ ทางคณะฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณและอำนวยความสะดวก ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ทีมงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ที่ร่วมกันออกแบบวางแผนกิจกรรม และที่สำคัญขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา สาขาเกษตรนวัต ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้