สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์) กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “โลกสีเขียว” และ “ชีวอนามัย”

FIET Student Association held the first student potential development activities of the academic year 2022 according to KMUTT Student-QF on the topic of ‘Green Earth’ and ‘Occupational Health’.

Date: March 13, 2023

Venue: Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT Bangmod Campus

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ zoom) ในกิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “โลกสีเขียว” และ “ชีวอนามัย”โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรของศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณกิตติณัฐ แก้วทองบรรยายในหัวข้อ “โลกสีเขียว” และ คุณอมรเทพ คุมสุข บรรยายในหัวข้อ “ชีวอนามัย” จากนั้นมีการเล่นเกม เเจกของรางวัล การถาม-ตอบ วัดความเข้าใจหลังจากการบรรยาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) ผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) อีกทั้งยังส่งเสริม ปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และมีการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยต่อการทำงาน รวมทั้งสามารถไปพัฒนาต่อได้ถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านใฝ่เรียนรู้ และมีจรรยาบรรณให้แก่นักศึกษา การส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านบำ เพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านความภูมิใจ ความรัก ความผูกพันมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในรอบนี้ จำนวน 30 คน