คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว  ร่วมกับ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปีการศึกษา 2566” ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 อาคาร S13 โดยมี รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา) กล่าวต้อนรับและให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมทั้งตัวแทนจากสาขาวิชาฯ ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร ชี้แจงรอบการการรับสมัคร และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่ครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการให้ทราบ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทุกสาขาวิชาฯ ในคณะฯ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายครูแนะแนว ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 18 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เพื่อสร้างเครื่องข่ายครูแนะแนวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ให้แก่ครูแนะแนว ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับคุณครูและนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามแผนตามเล่ม มคอ.2