คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. นำทีมเข้าพบปะนักศึกษาเก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภายใต้โครงการ FIET Family-Visit Alumni ปี 2566 ภายใต้งานเครือข่ายศิษย์เก่า FIET Family / Alumni (ครั้งที่ 1)

FIET KMUTT by FIET Family/Alumni with the team met with the alumni from the Department of Educational Communications and Technology, the first activity under the project of FIET Family-Visit Alumni 2023.

Date: March 10, 2023

Venue: Silpakorn University, Nakhon Pathom Province

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 งานเครือข่ายศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการ FIET Family-Visit Alumni ปี 2566 ภายใต้งานเครือข่ายศิษย์เก่า FIET Family / Alumni (ครั้งที่ 1) นำโดย รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า), รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่), ดร.หฤชัย ยิ่งประทานพร, ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณ, นางสาวธันทิกา แก้วแท้ และ นางสาวพิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร เข้าพบปะนักศึกษาเก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ได้แก่ รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ และ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในกิจกรรมมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการทำงาน ความประทับใจต่อคณะฯ การใช้ชีวิตและแนวคิดต่าง ๆ  รวมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานของทั้ง 2 ท่าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเก่ากับคณะ สาขาวิชา นำไปสู่การเชื่อมโยงของการทำงานร่วมกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเก่าเกิดความผูกพัน ความภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น