ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ. ร่วมมือกับ Interdisciplinary Research Center for Scientific Computing (IWR) มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาการข้อมูลและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม

The Department of Mathematics, FSCI KMUTT in collaboration with the Interdisciplinary Research Center for Scientific Computing (IWR) of Heidelberg University, and the Research and Innovation Institute of Excellence of Walailak University hosted the international seminar on “Data Science and mathematical modeling in industry”

Date: March 13-17, 2023

Venue: V Space, Floor 14th, Learning Exchange Building (LX), KMUTT Bangmod Campus

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ Interdisciplinary Research Center for Scientific Computing (IWR), Heidelberg University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติและโรงเรียนภาคฤดูร้อนวิทยาการคณนาด้านวิทยาการข้อมูลและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (Computational Science School in Data Science and Modelling in Industries, CSSS2023)  ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องพินิจวิทัศน์  ชั้น 14 อาคารพหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัญญวิมว์  กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลศักดิ์  วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ. กล่าวรายงาน  ร่วมกับผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และProfessor Dr. Peter Bastian, Deputy Chairman of the Heidelberg Graduate School of Mathematical and Computational Methods for the Science กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

โดยการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สมัยใหม่ทางวิทยาการข้อมูลและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรมแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ  และสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี  ในงาน CSSS2023 ครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้บรรยายนำ (Plenary Speaker) และมีวิทยากรบรรยาย (Invited Speaker) ที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในระดับชาติและนานาชาติ กว่า17 ท่าน สำหรับการประชุม CSSS ได้ดำเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง IWR ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสร้างความเข้มเข็งทางวิชาการและการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูลและคณิตศาสตร์ประยุกต์ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ต่อไป