โครงการเชิงปฏิบัติการ KMUTT Professional standards Framework – Learning and Teaching

โครงการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเพื่อรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Professional standards Framework – Learning and Teaching)” สำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเพื่อรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Professional standards Framework – Learning and Teaching)” สำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้อง SoLA 901 การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รอบ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 27 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ภายในของคณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมโค้ชการเขียนของ มจธ. (SFHEA ของ UK-PSF) ซึ่งผ่านการอบรมการประเมินตามกรอบ Thailand-PSF ทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ดร.สมพธู หวังทอง และอาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ เป็นวิทยากรช่วยแนะนำให้อาจารย์ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนประสบการณ์ และดึงประเด็นการพัฒนาตนเองที่สำคัญ นำกรอบคิด Thailand PSF มาใช้เขียนสะท้อนการทำงานเชิงคุณภาพ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง