กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคกลางตอนล่าง) ระหว่าง มจธ. และ มรภ. กาญจนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อหารือโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคกลางตอนล่าง) และเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงาน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ผศ. ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อไป