“KMUTT Job Fair 2023” ส่งเสริมการหางานและเพิ่มโอกาสการพบกันระหว่างผู้ประกอบการและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 2 ได้จัดงาน KMUTT Job Fair 2023 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ดร.ปนาลี แทนประสาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และคุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

KMUTT Job Fair เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเลือกสมัครงานกับบริษัทชั้นนำจำนวนมากในคราวเดียวกัน และในการจัดงานครั้งนี้ องค์กร บริษัท และหน่วยงานต่างๆ จะได้คัดเลือกรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ และผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำ อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ภาพและข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด