ประกาศ มจธ. เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตามข้อ 11(7)

ด้วยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตามข้อ 11(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

  • ผู้แทนจากบุคลากรตำแหน่งวิชาการ 1 คน
  • ผู้แทนจากบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการ 1 คน

    โดยกำหนดการเลือกตั้ง  วันที่ 24 มิถุนายน  2564

    ผู้สนใจสามารถยื่นใบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือยื่นใบสมัครตนเอง เพื่อเป็นผู้เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาด้วยแล้ว