กิจกรรม Kick-off โครงการรับรองสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้กรอบ KMUTT Professional Standards Framework Learning & Teaching

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ จัดโครงการรับรองสมรรถนะอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้  โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและสนับสนุการเรียนรู้  KMUTT PSF (KMUTT – Professional Standards Framework – Learning and Teaching) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกลุ่มวิชาการสามารถแสดงสมรรถนะในแต่ละระดับของ KMUTT PSF  และส่งเอกสารเพื่อขอประเมินสมรรถนะอาจารย์ในระดับ Competent หรือระดับ Proficient  รวมถึงพัฒนาบุคลากรกลุ่มวิชาการให้มีสมรรถนะตามกรอบ KMUTT  PSF (KMUTT – Professional Standards Framework – Learning and Teaching) โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ หรือผู้ที่สนใจขอรับรองสมรรถนะ

กิจกรรมแรกเป็นการ Kick Off เพื่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่สนใจขอรับรองสมรรถนะ  กิจกรรมจัดในวันที่ 28 ตุลาคม 2565  โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล) กล่าวเปิดโครงการรับรองสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้กรอบ KMUTT Professional Standards Framework Learning & Teaching และรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ (รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร) ได้กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ KMUTT PSF และความสำคัญของการรับรองสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนตามกรอบกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัย KMUTT PSF (KMUTT PSF Learning and Teaching) และมีผู้ที่สนใจสอบถาม และแลกเปลี่ยน พูดคุยเกี่ยวกับขอรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอน แนวทางการเขียนผลงานเพื่อขอรับรองสมรรถนะ รวมถึงเอกสารประกอบการขอรับรองสมรรถนะฯ และขั้นตอนการส่งผลงานเพื่อขอรับรองสมรรถนะฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 48 คน ในรูปแบบ On-site ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง

หากผู้ที่สนใจจะขอรับรองสมรรถนะภายใต้กรอบ KMUTT-PSF ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณนพสร สุขแสนไกรศร โทร 8077 และคุณปราชญ์  ตันประเสริฐ โทร. 8087

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://kmutt.me/bM1lAtg