มจธ. ให้การต้อนรับ นศ. ITS เรียนรู้โอกาสในการศึกษาต่อ งานวิจัย กิจกรรม และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya จำนวน 17 คน ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโอกาสในการศึกษาต่อ งานวิจัย กิจกรรม และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชมุสำนักงานคณบดี 1 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4

นอกจากนี้ คณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ รวมถึง พื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ ของ มจธ. อาทิ ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมสำรวจ โดย ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.สนั่น สระแก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, พื้นที่ Innovation Exchange (INNO-X) และสำนักหอสมุด ตลอดจนแนะนำ แนะแนวการศึกษาต่อ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดย รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์ของภาควิชาฯ

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด