มจธ. จัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจ การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ มจธ.”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA ได้จัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจ การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ มจธ.” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 (AD 907) อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย กล่าวเปิดงาน และ ผศ. ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร อธิบายให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ มจธ. ดำเนินรายการโดย นางสาวฉันทนา  ภู่ธราภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ (กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA) หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • แนวทางการใช้ทรัพย์สิน เกี่ยวกับการพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : โดย คุณวราภรณ์  พีระสงคราม รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
  • แนวทางการใช้ทรัพย์สิน ประเภทเงินสดย่อย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : โดย คุณสำรวย  แซ่เตียว ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
  • แนวทางการใช้ทรัพย์สิน ประเภทคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : โดย คุณชัชวาล  ศิริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์
  • แนวทางการใช้ทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์ พื้นที่ สถานที่ของ มจธ. : โดย คุณณภัทรสพล พัดโต และ  คุณเสกสรร  ทู้ไพเราะ  นักบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารอาคารและสถานที่
  • แนวทางการใช้ทรัพย์สิน ประเภทห้องประชุมส่วนกลางของ มจธ. : โดย คุณพัชรินทร์  โสฬส  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรรับทราบมาตรการและแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ มจธ. ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการใช้ ยืม คืน ทรัพย์สิน อย่างเป็นระบบมาตรฐานตามแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรทุกระดับ ช่วยกันกำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และมีความตระหนักโดยมุ่งหวังการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางของ ITA ต่อไป

            ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 498 คน และตามหน่วยงานได้จัดให้มีการถ่ายทอดรับชมร่วมกันอีกจำนวนหนึ่ง

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด