“งานชุมนุมมดเหนือครั้งที่ 44” ณ สันเขื่อนแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างสัมพันธ์พี่-น้อง มดอย่างยั่งยืน

ชมรมมดเหนือ จัดงานชุมนุมมดเหนือ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 ณ เขื่อนแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวบางมด ที่เป็นนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีคุณจงศักดิ์ กุณฑลสุรกานต์ นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 13 (ปีที่เข้าศึกษา 2511) รักษาการประธานชมรมมดเหนือ พร้อมด้วย ผศ. ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ นักศึกษาเก่า ปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (ปีที่เข้าศึกษา 2541) และ ปริญญาโท ภาควิชาระบบควบคุมและการวัด (ปีที่เข้าศึกษา 2546) ประธานชมรมมดเชียงใหม่ และคณะกรรมการชมรมมดเหนือให้การต้อนรับ มีนักศึกษาเก่า มจธ. จากทุกภูมิภาคเข้าร่วมงานกว่า 150 คน โดยได้รับการสนับสนุนใช้สถานที่จากคุณจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กรมชลประทาน

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ งานชุมนุมดังกล่าวได้มีการประชุมและเลือกประธานชมรมมดเหนือคนใหม่ ได้แก่ ผศ. ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นนักศึกษาเก่า ปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (ปีที่เข้าศึกษา 2544) บรรยากาศภายในงานมีการเชิญมดจังหวัดต่างๆ ขึ้นมาแนะนำตัว การสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมดร่วมรุ่นและต่างรุ่นเป็นไปด้วยมิตรภาพ นอกจากนี้ได้มีผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ของ มจธ. อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ.ราชบุรี กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดจนสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือของอธิการบดีทั้ง 4 ท่านที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. คนปัจจุบัน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตอธิการบดี มจธ. รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อดีตอธิการบดี มจธ. และ ผศ. ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นนักศึกษาเก่าระดับปริญญาเอกของ มจธ.

การจัดงานครั้งนี้ ชมรมมดเหนือ มีเป้าหมายให้นักศึกษาเก่าในภาคเหนือ และสมาชิกชมรมมดภูมิภาคต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์พูดคุยกันฉันท์พี่-น้อง ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน สร้างความร่วมมือกันในอนาคต โดยกำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมมดเหนือในปีหน้าที่จังหวัดลำปาง มี นักศึกษาเก่าและชมรมมดจากทุกภูมิภาคบริจาคเงินให้คณะกรรมการเหนือกว่า 200,000 บาทเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาเก่าและมหาวิทยาลัยต่อไป