มจธ. ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีแห่งโตเกียว จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Media Technology, Knowledge and Education in Next Normal (IMKEN 2022)

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Media Technology, Knowledge and Education in Next Normal ประจำปี 2022 (IMKEN 2022) ในรูปแบบ Virtual Conference นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ Professor OBUCHI Yasunari (Dean of School of Media Science from Tokyo University of Technology) มีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการจัดทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และด้านเทคโนโลยีการศึกษา เป็นเวทีสำหรับถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์งานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ รูปแบบโปสเตอร์ ผ่าน Virtual Exhibition พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษาของสาขาวิชาฯ และผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียในระดับสากล ทำให้เกิดเครือข่ายในกลุ่มงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ส่งผลกระทบในระดับสังคมโลก และเกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรม อันจะทำให้เกิดความร่วมมือการทำงานวิจัยต่อไปในอนาคต