วิศวกรรมเคมี จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม (IAB Meeting) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม (IAB Meeting) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง CHE224 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board, IAB) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีเข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 24 ท่าน  

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี กล่าวเปิดงานและบรรยายรายละเอียดการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร ตามแนวทางของ Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) ของภาควิชาฯ จากนั้นที่ประชุมได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นสำคัญได้แก่ การเสนอชื่อประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม และการพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยภาควิชาได้รับทราบข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อไป