คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่าย I AM SCI ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมโครงการค่าย I AM SCI ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเตรียมตัวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยค้นพบตัวเอง

โดย อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง ประธานคณะทำงานโครงการค่ายฯ ในพิธีเปิดค่าย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มจธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดค่าย รวมทั้งกล่าวถึงความโดดเด่นของหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านหัวข้อ “จากนักเรียน/นักศึกษาสู่นักวิทยาศาสตร์ไทยในอนาคต” ผศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และโอกาสของนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษและการเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ

โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดี ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมทั้งอาจารย์จากภาควิชา ร่วมต้อนรับ