มจธ. แสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวประกาศเกียรติคุณ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจาก SNC เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น อดทน มีวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบุคคลและสังคม จากผลงานที่ปรากฏ เป็นผู้มีความสามารถ ได้นำศาสตร์ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายผลในโครงการสำคัญ “SNC ARAI Academy และ Handyman Garage” เพื่อสร้างและพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด สร้างผลกระทบเชิงบวกและส่งเสริมนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมปัจจุบันและอนาคต

ภาพและข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ได้ที่: https://kmutt.me/nCu4k5Z