มจธ. จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 โดย ดร.อริยา พรหมสุภา ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์

มหาวิทยาลัยถือโอกาสแสดงความขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ทั้งในด้านบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการสนับสนุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา และบริจาคทรัพย์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อใช้พัฒนาการศึกษา การให้คำแนะนำต่างๆ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด