มจธ. จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2562 – 2564 ชื่นชมและยินดีกับประชาคมที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Lunar ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562 – 2564 เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์และปรากฏสู่สาธารณะจนได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โดยมี ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ศ. เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับบุคลากร มจธ. ที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

โดยระหว่างปี 2562 – 2564 มีบุคลากร มจธ. ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 76 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลดีเด่นจำนวน 35 ท่าน รางวัลดีมากจำนวน 41 ท่าน รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. จำนวน 10 ท่าน รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน จำนวน 5 ท่าน รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่น ด้านการพัฒนานักศึกษา จำนวน 12 ท่าน รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทหน่วยงาน จำนวน 3 หน่วยงาน และรางวัล Connected Services for Connected KMUTT จำนวน 3 ทีม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอขอบคุณทุกท่านและหวังว่าการจัดงานนี้จะเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ปรากฏสู่สาธารณะชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

รับชมบรรยากาศการรับรางวัลย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/feIiGUDGRa/

รับชมภาพการมอบรางวัลทั้งหมดได้ที่: https://kmutt.me/ha-img

รับชมข้อมูลผู้ได้รับรางวัลและรางวัลทั้งหมดได้ที่: https://kmutt.me/ha-book62-64

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด