มจธ. ร่วมกับ เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผน และเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาประจำปี 2565 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคหลังโควิด-19”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผน และเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคหลังโควิด-19” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบภายหลัง จากสถานการณ์โควิด-19 ได้แนวคิด มุมมองและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนหรือภายใต้สถานการณ์ที่มีความผลิกผันสูง อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและการร่วมมือกันทำงานระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเครือข่าย การวางแผนอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเครือข่าย

โดยมีอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มจธ. กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มจธ. กล่าวเปิดงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคหลังโควิด-19” จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มรองอธิการบดีฝ่ายแผน และกลุ่มผู้อํานวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การปรับกระบวนการวางแผนของมหาวิทยาลัยหลังสถานการณ์โควิด-19 ในสถานการณ์ความผันผวนของ Digital Transformation และต่อด้วยการประชุมผู้อํานวยการกองแผนงานเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมสัมมนาและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ณ พื้นที่การเรียนรู้ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์อีกด้วย

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด