มจธ. แม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานกิจการนักศึกษา ในฐานะ แม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเปิดโครงการ ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้มีแนวทางในการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 104 คน จากสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 28 สถาบัน

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี  เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ กองงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข และ คุณอานนท์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา  (แต๊ก เดอะวอยซ์ ซีซัน 5) เป็นวิทยากรถอดบทเรียนชีวิตจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด