สัมมนาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดย กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ได้จัดสัมมนาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง) ณ โรงแรม Destination Resorts Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน ชี้ให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีถัดไปให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มจธ. ปฏิบัติการแทนประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เป็นประธานและเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 60 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคใต้ตอนบน) และสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง จำนวน 19 แห่ง

การสัมมนาในครั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมโดยทีมกระบวนกร มจธ. เริ่มต้นด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรู้จักกันมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น ถัดมาเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอมุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หลังจากนั้นสะท้อนความคิด โดยนำข้อมูลไปจัดวางตามส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น ราก ลำต้น กิ่ง และผล เพื่อแสดงผลข้อมูลทั้งหมดเป็นภาพต้นไม้แห่งการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ช่วงท้ายของการสัมมนา ได้เชิญผู้แทนจากเครือข่ายภูมิภาคร่วมสะท้อนมุมมอง เช่น “มองเห็นถึงความเข้มแข็งของแม่ข่าย และความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง”