นักศึกษาผู้นำ Green Heart คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดระดับชาติ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart  เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน “มดอาสา สู้ภัยโควิด-19  พลิกวิกฤตสู่โอกาสการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” และคว้ารองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นประธานมอบรางวัลในงานประกวดแข่งขันโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างความยั่งยืนทางการบริโภค อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะสร้างความยั่งยืนทางการบริโภคให้กับประชาคม มจธ.แล้วยังขยายผลเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนเหล่านี้ไปสู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยจนมีผลสำเร็จออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ทีมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ประกอบไปด้วย นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล และนางสาวสุภาวดี ภูสนาม โดยมี ศูนย์ EESH และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาตลอดการดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 2 บรรลุความมั่นคงทางอาหาร เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน