HRD จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ “Go 4 it English Camp” ตามแผนการพัฒนาบุคลากรฉบับใหม่ New Development Roadmap ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ตามแผนการพัฒนาบุคลากรฉบับใหม่ New Development Roadmap เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่เริ่มต้นจากความกล้า และทัศนคติของบุคลากร ไปสู่การฝึกฝนด้วยตนเอง โดยจะมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน ที่สำคัญจะมีหัวหน้างานที่จะคอยส่งเสริม โดยการสร้างบรรยากาศของการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

โดยการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในครั้งนี้จะดำเนินการจัดในรูปแบบของแคมป์ความรู้ เพื่อพัฒนา 4 ทักษะ ผ่าน 4 ฐานความรู้ ได้แก่  Writing Station, Speaking Station, TOEIC Station และ Roleplay/ Application Station ภายใต้ชื่อ “Go 4 it English Camp”  ซึ่งแต่ละฐานความรู้จะใช้เวลา ประมาณ 20-25 ชั่วโมง ในทั้งภาคความรู้ และ ภาคของการฝึกปฏิบัติจากการโค้ช รวมถึงการสะท้อนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ และทาง สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านกิจกรรมในแต่ละฐาน พร้อมบันทึกประวัติเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาในอนาคตต่อไป

โดยได้จัดให้มีการเปิดแคมป์ และ จัดกิจกรรมความรู้ในฐานที่ 1 Writing Station ขึ้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ทั้งนี้ โครงการ Go 4 it English Camp จะจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงค์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด