ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) ร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชา SSC221: สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “สนทนาภาษาดนตรีคลาสสิก: Classical Music Talk”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) ร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชา SSC221: สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “สนทนาภาษาดนตรีคลาสสิก: Classical Music Talk” ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมิติของศิลปะและวิทยาศาสตร์ผ่านดนตรีคลาสสิก เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชา และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของดนตรีคลาสสิกในยุคต่างๆ พร้อมชมการสาธิตบรรเลงเปียโนจากวิทยากรรับเชิญ คุณจิรัฏฐ์ เศวตามร์ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ ที่มุ่งสู่การเป็น “พื้นที่สนุกเพื่อการปลูกฝังปัญญา พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ จำนวน 60 คน