ประกาศนโยบายการให้บริการบัญชี Google (@mail.kmutt.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศการปรับเปลี่ยนกำหนดการการให้บริการบัญชี Google (@mail.kmutt.ac.th)

สำหรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education (Google Drive , Gmail และบริการอื่น ๆ) ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการการให้บริการ และมีนโยบายการผ่อนผันการยกเลิก Email @mail.kmutt.ac.thสำหรับศิษย์เก่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดและข้อแนะนำในการรับบัญชี (Account) ของ Office 365 สำหรับนักศึกษาเก่า

1. สำหรับท่านที่มีบัญชี (Account)  xxxxxxx.yyy@mail.kmutt.ac.th บน Office 365 บัญชีของท่านจะถูกเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น xxxxxxx.yyy.mail@kmutt.ac.th

2. สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชี (Account) xxxxxxx.yyy@mail.kmutt.ac.th บน Office 365 มหาวิทยาลัย จะทำการสร้างบัญชีใหม่บน Office 365 ภายใต้ชื่อ xxxxxxx.yyy.mail@kmutt.ac.th

3. ให้นักศึกษาเก่าทั้งกรณีที่ 1 และ 2 ตามข้างต้น ดำเนินการดังนี้

4. กรณีลืม Password ให้ทำการ Recovery ที่  https://bit.ly/3z3N7x4

* คู่มือการ Recovery Password ที่ https://bit.ly/3t0LbBI

* คู่มือการ Activate Account https://bit.ly/3Bwsqv3

5. สามารถใช้บริการ Office 365 (เป็นบริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์) และ Email ได้ที่ Link ดังนี้

6. โอนย้ายธุรกรรมที่ผูกติดอยู่กับ Email xxxxx.yyy@mail.kmutt.ac.th ไปยัง Email ใหม่ xxxxx.yyy.mail@kmutt.ac.th หรือ Email อื่น

7. ทำการย้ายข้อมูลจาก Google Service (Drive, Mail, Photo)  ด้วย mover.io , Google Takeout

* คู่มือ https://bit.ly/3Qacdj8

ตามรายละเอียดที่ประกาศไปข้างต้น หากนักศึกษาเก่าท่านใดมีความประสงค์ต้องการผ่อนผันการยกเลิก Email  xxxxx.yyy@mail.kmutt.ac.th มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นควรให้สามารถผ่อนผันได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาเก่าสามารถแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันการยกเลิก Email xxxxx.yyy@mail.kmutt.ac.th  ผ่านแบบฟอร์มขอผ่อนผันการยกเลิก Email  @mail.kmutt.ac.th สำหรับนักศึกษาเก่า ได้ที่ Link หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 2. วัตถุประสงค์ในการให้ผ่อนผันการยกเลิก Email @mail.kmutt.ac.th มีดังนี้
  1. เพื่อเปลี่ยน Email ที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน
  2. เพื่อเปลี่ยน Email ที่ใช้สมัครสมาชิกและบริการต่าง ๆ
  3. เพื่อเปลี่ยน Email ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับองค์กรหรือบุคคลอื่น ๆ
 3. เงื่อนไขสำหรับผ่อนผันการยกเลิก Email @mail.kmutt.ac.th ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะผ่อนผันการยกเลิก Email @mail.kmutt.ac.th ของท่านออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสามารถผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติผ่อนผันการยกเลิก Email @mail.kmutt.ac.th ตามความเหมาะสม
  3. ในกรณีเจ้าของบัญชี (Account) นำ Email @mail.kmutt.ac.th ไปใช้งานและทำให้เกิดความเสียหาย มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี
  4. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำ Email @mail.kmutt.ac.th ไปใช้งาน เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเอง

https://forms.gle/tnxGWWjX7u9tJjEM6

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการยกเลิก Email @mail.kmutt.ac.th สำหรับนักศึกษาเก่า
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

————————————————-

สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.02-470-9444 หรือ 111
E-mail : ccsupport@kmutt.ac.th
MS Teams : ICT Service Desk For Staff
Facebook : Computer Center of KMUTT