ประกาศ! ขอให้ทำการย้ายข้อมูลใน Shared Drives ส่วนกลางของบัญชี Google Service

เรียน นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร

ตามที่บริษัท Google ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ Google for Education โดยปรับลดจากแบบไม่จำกัดการใช้งานเป็นแบบจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมต่อสถานศึกษา (Google Workspace for Education) นั้น

เนื่องจากปัจจุบันพบว่า การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมบน Google Service ของมหาวิทยาลัยฯ มีการใช้พื้นที่เกินจากที่บริษัทกำหนด (100TB) เป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการลบข้อมูลใน Shared Drives ส่วนกลาง (ไดรฟ์ที่แชร์) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (ทุก Account) ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ทำการย้ายข้อมูลออกจาก Share Drive ส่วนกลาง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการลบข้อมูลใน Shared Drives ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดูคำแนะนำในการย้ายข้อมูลได้ที่ https://cc.kmutt.ac.th/GoogleService.html

ทั้งนี้ หากครบกำหนดตามที่บริษัท Google ประกาศแจ้งไว้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) อาจทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้และส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอคงสิทธิ์ในการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ
สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.02-470-9444 หรือ 111
E-mail : ccsupport@kmutt.ac.th
MS Teams : ICT Service Desk For Staff
Facebook : Computer Center of KMUTT