สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ โครงการ “อยู่รอด ก็ปลอดภัย” วิชา GEN223 เตรียมพร้อมรับภัย กิจกรรมการซ้อมอพยพจากอาคารที่ประสบอัคคีภัย และการฝึกทักษะการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รายวิชา GEN223 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness) ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาดังกล่าวได้จัดโครงการ “อยู่รอด ก็ปลอดภัย” ณ ลานด้านหลัง Learning Garden

ซึ่งกิจกรรมศึกษาภาคสนามเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ด้วยความยืดหยุ่นและมีความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับภัย กิจกรรม คือ การซ้อมอพยพจากอาคารที่ประสบอัคคีภัย และฝึกทักษะการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้การสาธิตกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก     ทีมพนักงานเผชิญเหตุฉุกเฉิน สถานีดับเพลิงพระโขนง บรรยายและสาธิตให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการตนเองระหว่างเผชิญไฟไหม้ วิธีการสำรวจและประเมินความปลอดภัยจากอาคารที่เกิดอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงหลักการอพยพออกจากอาคารที่ประสบอัคคีภัยอย่างปลอดภัย