GEN223 เตรียมพร้อมรับภัย กิจกรรมทักษะการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 รายวิชา GEN223 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness) ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่ไป คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาดังกล่าวได้จัดโครงการ “อยู่รอด ก็ปลอดภัย” กิจกรรมในห้องเรียน SoLA 801 ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมฝึกทักษะการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ด้วยความยืดหยุ่นและมีความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับภัย

กิจกรรม คือ การแจ้งข้อมูลขอรับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน : ผู้ป่วย หมดสติหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้การสาธิตกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร บรรยายและสาธิตให้นักศึกษาเรียนรู้การช่วยผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินและเลือกวิธีการกู้ชีพผู้ป่วยที่ถูกต้องให้ผู้ป่วยปลอดภัย