มจธ. ร่วมกับ KX Build / White Rabbit Management และสถาบันโค้ชไทย ร่วมโครงการการศึกษาสู่อนาคตสำหรับเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือในเรื่อง Strength-based Education for Thailand ในโครงการ “การศึกษาสู่อนาคตสำหรับเยาวชนไทย” นำโดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (ประธานบริษัท White Rabbit Management), ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย (ประธานสถาบันโค้ชไทย), อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มจธ.), ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ (CEO KX Build) พร้อมด้วย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ (คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.), รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่), ผศ.ดร.ประภัสสร วงศ์ดี และ ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เข้าร่วมประชุมหารือ ณ อาคาร KX – Knowledge Exchange for Innovation Center โดยความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วยรูปแบบการบูรณาการการศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะเรื่องครูโค้ช (Teacher as Coach) ผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) และการพัฒนาศักยภาพด้วยจุดแข็งของ Gallup โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) / KX Build / White Rabbit Management และ สถาบันโค้ชไทย