หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ Shimane University

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) Double Degree Program (DDP Program) ร่วมกับอธิการบดี Prof. Yasunao Hattori (President of Shimane University), Prof. Otani Hiroki (Vice President of Research and Globalization) และ Prof. Fumihiko Ito (Dean of Faculty of Science and Engineering) ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการเดินทางครั้งนี้สนับสนุนโดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JST.