คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 หัวข้อ“การดูแล-ให้คำปรึกษานักศึกษาในการเรียนวิถีใหม่”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “การดูแล-ให้คำปรึกษานักศึกษาในการเรียนวิถีใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลสำหรับนำไปใช้ให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียน การเงิน สุขภาพทางกายและใจ โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์มาแนะนำข้อมูลดังนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาแนะนำระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาแนะนำระบบการกู้ยืมเงินทุน กยศ./กรอ.และทุนการศึกษาอื่นๆ และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยแนะนำการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและใจ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมให้ข้อมูลด้านการพัฒนาความเป็นสากล โดย ผศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านการประเมินผลรายวิชาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบโมดูลย่อย (Outcome Base Education Module, OBEM) โดยฝ่ายพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา