คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2565 ส่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างมืออาชีพผ่านการจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และนักศึกษาต่างสาขาวิชา รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ระเบียบในการเขียนโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2565 การจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กิจกรรม Kickoff ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวิทยากรหลายหน่วยงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อมูลต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. งานการเงินและงานสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมระดมสมองนักศึกษา เรื่อง “กิจกรรมนักศึกษาในยุค 4.0” โดย ทีมวิทยากร งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และ ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านไม้รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม นักศึกษาได้ร่วมระดมสมองระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นจากทีมผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาแกนนำของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.