คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 “กิจกรรม Science Exhibition 2022”

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ทีม Active Recruitment กิจกรรมแนะนำทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากพี่ ๆ นักศึกษา โดย งานวิเทศสัมพันธ์ (IA) และ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย (Breakout Room) 4 ภาควิชา โดย อาจารย์ประจำภาควิชาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เคมีกับ COVID-19, การเรียนรู้ในยุค New Normal, สนุกกับ Lab จำลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านจุลชีววิทยา, ความแตกต่างของการเรียนฟิสิกส์ vs. เรียนวิศวะ, เส้นทางสู่อาชีพทางสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียน การฝึกงาน และการทำงาน ซึ่งมีคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 140 คน