หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทีมผู้บริหารโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นำโดย ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการ นางจิตรี ฟุ้งกลิ่น รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวศศิธร ชูชื่น รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ และนายสุทธิ สีพิกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กับคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา นวัตกรรม ความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อสร้างแนวทางการศึกษาต่อให้มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทางการศึกษาด้าน-สะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา โดยมี รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ. พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และ รศ. กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเจรจาครั้งนี้ ซึ่งเป็นสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาของโลกอย่างรู้เท่าทัน และอย่างยั่งยืนต่อไป