คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 38 รางวัล ได้แก่ โล่แสดงความยินดีกับบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 รางวัล, รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 รางวัล, รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-วิจัยดีเด่น จำนวน 8 รางวัล, รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ-วิจัย จำนวน 16 รางวัล และรางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่น จำนวน 6 รางวัล

ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ช่วงท้ายเชิญตัวแทนผู้ได้รับรางวัลแต่ละสาขาขึ้นกล่าวถึงประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน กล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวมทั้งมีการมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานในระดับภาควิชาอีกด้วย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง