คณะวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดี และ ผศ. ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ในการนี้ ศ. ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมทั้งนำเสนองานด้าน EdPEx โดย ผศ. ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มศว ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเกณฑ์ EdPEx เพื่อยกระดับผลการดำเนินการของคณะฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป